Agrodiaetus ripartii 

Agrodiaetus dolus 

Agrodiaetus damon